Наша стручна помоћ се пре свега огледа у следећем:

 • Стручна помоћ наручиоцима приликом израде Интерног акта (члан 22. Закона);
 • Стручна помоћ и саветовање приликом израде Плана јавних набавки, као и измена и допуна у току планске године (члан 51. Закона);
 • Стручна помоћ и саветовање приликом уноса података у софтвер УЈН за планирање и тромесечно извештавање (чл. 51. и 132. Закона);
 • Стручна помоћ, саветовање, детаљна анализа и давање мишљења приликом израде конкурсне документације (укључујући измене или допуне конкурсне документације) и позива за подношење понуда/пријава (чл. 60-63. Закона);
 • Стручна помоћ, саветовање, детаљна анализа и давање мишљења приликом одређивања обавезних и додатних услова и начина одређивања доказа (чл. 75-79. Закона);
 • Стручна помоћ приликом израда записника и извештаја (чл. 104. и 105. Закона);
 • Стручна помоћ, саветовање, детаљна анализа и давање мишљења приликом стручне оцене понуда (члан 107. Закона);
 • Стручна помоћ приликом израда одлука о додели уговора или обустави поступка (чл. 108. и 109. Закона);
 • Стручна помоћ, саветовање, детаљна анализа и давање мишљења приликом израде уговора/наруџбеница (чл. 112-116. Закона);
 • Стручна помоћ у састављању решења и одлука у поступку заштите права понуђача (члан 153. Закона);

Такође, можемо Вам помоћи и у:

 • Изради аката о покретању набавки (чл. 53. и 54. Закона);
 • Изради свих врста огласа о јавним набавкама (члан 55. Закона);
 • Анализи и давању мишљења на поднети захтев за заштиту права понуђача (чл. 148-152. Закона);
 • Праћењу правних прописа, пракси и препорука.

Пружамо и све остале врсте помоћи у реализацији планираних набавки