Ценовник:

Ред.бр. Опис услуге Цена у RSD
1. Израда Интерног акта; од 10.000,00
2. Израда измена и допуна Интерног акта; 50% од цене из тачке 1.
3. Израда аката о покретању набавки (Одлуке, Решења, Изјава) – по акту; од 500,00
4. Израда свих врста огласа о јавним набавкама – по огласу; од 500,00
5. Израда предлога (костура) конкурсне документације за јавну набавку мале вредности са позивом за подношење понуда – по документацији; од 5000,00
6. Израда предлога (костура) конкурсне документације за јавну набавку у осталим поступцима (отвореном, рестриктивном, квалификационом, конкурентском дијалогу, преговарачком са и без објављивања позива), са позивом за подношење понуда/пријава – по документацији; од 10.000,00
7. Израда предлога решења или одлуке у поступку заштите права понуђача – по акту (у зависности од вредности јавне набавке); од 3.000,00
8. Норма час за стручну помоћ, саветовање, анализе, мишљења која се дају телефоном – по једном питању (одговор се даје по правилу истог дана, а најкасније у року од 24 сата); од 500,00
9. Норма час за стручну помоћ, саветовање, анализе, мишљења која се дају на састанку – по започетом часу; од 1000,00
10. Стручна помоћ, саветовање, анализе, мишљења која се дају путем мејла – по једном питању (одговор се даје по правилу истог дана, а најкасније у року од 24 сата). од 1000,00

– Плаћање се врши по испостављеној фактури, након обављене услуге;

– Агенција ЗЈН није обвезник ПДВ.