Јавна набавка је набавка добара, услуга или радова од стране наручиоца, на начин и под условима прописаним Законом о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Сврха постојања система јавних набавки у свакој земљи је контрола и уштеда приликом трошења јавних средстава, а последично томе и спречавање корупције, односно спречавање ненаменског трошења јавних средстава.

Успешност економије сваке земље се огледа и кроз успешност система јавних набавки, из разлога што је корупција у јавним набавкама могућа у свим фазама, почев од планирања па до реализације јавне набавке. Обавеза институција из система јавних набавки је да обезбеде ефикасност, економичност, једнакост понуђача и сваку другу правну заштиту у поступцима јавних набавки.

Нашим Законом о јавним набавкама, у члану 21. је, између осталог, дефинисано да је наручилац обавезан да предузме све потребне мере како не би дошло до корупције у планирању јавних набавки, у поступку јавне набавке или током извршења уговора о јавној набавци, како би се корупција правовремено открила, како би биле отклоњене или умањене штетне последице корупције и како би учесници у корупцији били кажњени у складу са законом.

Чланом 3. Закона, дефинисано је да је лице запослено на пословима јавних набавки лице које је ангажовано на пословима планирања, спровођења и извршења јавних набавки у радном или ван радног односа у смислу закона којим се уређују радни односи.

Службеници за јавне набавке, односно лица запослена на пословима јавних набавки су кључ у спровођењу читавог процеса јавних набавки, јер сва остала лица учествују само у појединим фазама (нпр. фази испитивања тржишта, планирања, плаћања и реализације и тсл.), а сами службеници, односно лица запослена на пословима јавних набавки готово у свим фазама.

Осим Закона о јавним набавкама, лица запослена на пословима јавних набавки морају одлично познавати и друге законе (Закон о општем управном поступку, Закон о облигационим односима, Закон о планирању и изградњи, Закон о безбедности и здрављу на раду и др.) и бити упознати са свим њиховим изменама, посебно у делу који се односи на област која је покривена или ће бити покривена уговорима о јавним набавкама.

Наши запослени се баве пословима јавних набавки од самог увођења система јавних набавки у наше законодавне оквире. Поред дугогодишњег искуства, стекли смо и сертификат полагањем испита за службеника за јавне набавке.

Иза себе имамо више стотина успешно спроведених поступака јавних набавки, закључених и успешно реализованих уговора о јавним набавкама, више израђених планова јавних набавки, правилника, извештаја и др..

Циљ наше Агенције је да уз стручну помоћ и саветовање помогнемо наручиоцима да са успехом спроведу све фазе поступака јавних набавки, као и набавки на које се Закон не примењује, пре свега указујући на правилну примену прописа и правилно спровођење комплетне законске процедуре поступка јавних набавки, поштовање начела јавних набавки, примену општих мера за спречавање корупције и др..